حسن روحانی: در نیویورک درباره چارچوب اجلاس ۱+۵ توافق شد