معترضان در بغداد با نادیده گرفتن حکومت نظامی به خیابان‌ها آمدند