دیپلماسی به روایت خامنه‌ای: تنها به منطقه خودمان قناعت نکنیم،