نگاهی به انکارِحمایت جناب مهندس کورش زعیم از شورای گذار

هر انسانِ اندکی آشنا به سیاست در ایران، می داند که مهندس کورش زعیم، درمیان رهبری اپوزسیون سیاسی ایران، جایگاهِ ویژه‌ی خود را داشته و دارد. توانایی های فکری وقلمی اودر مجموعه‌ی نوشته ها و مقالاتش بیانگرِ این واقعیت است.
امّا درباره‌ی پس گرفتنِ حمایتی که قرار بوده از ازین" شورایِ پیروزمند" بعمل آورد، مرا دچار شگفتی بزرگی کرد.
نخست اینکه ایشان چگونه با نخواندن متنی سیاسی ازپیش، خواسته است از آن حمایتی بعمل آورد

نگاهی به انکارِحمایت

                     جناب مهندس کورش زعیم از شورای گذار

 

هر انسانِ اندکی آشنا به سیاست در ایران، می داند که مهندس کورش زعیم، درمیان رهبری اپوزسیون سیاسی ایران، جایگاهِ ویژه‌ی خود را داشته و دارد. توانایی های فکری وقلمی اودر مجموعه‌ی نوشته ها و مقالاتش بیانگرِ این واقعیت است.

امّا درباره‌ی پس گرفتنِ حمایتی که قرار بوده از ازین" شورایِ پیروزمند" بعمل آورد، مرا دچار شگفتی بزرگی کرد.

نخست اینکه ایشان چگونه با نخواندن متنی سیاسی ازپیش، خواسته است از آن حمایتی بعمل آورد.

دوم اینکه اگرآنرا مورد مطالعه ا‌ی ژرف قرار داده باشد، در کجای آن متن، واژه‌ی فدرالیسم را حتّا برای یک بار

مشاهده نموده است تا آنرا پایه ای برای پس گرفتنِ حمایتش بشمار آورد؟!

درکجای متن منشور، زبان اقوام و اتنیک ها بعنوان زبان رسمی آن مردم، در آن مناطق شمرد شده است؟!

اتفاقا نویسندگان متن، تا آنجا به این مسئله حسّاسیت نشان داده اند که آگاهانه، برای اقناع نمودن "متّه به خشخاش" گزاردگان داغ تر از آش،  از واژه‌ی "در کنار " بهره گرفته اند تا زبان فارسی، بعنوان ِاصل و ریشه‌ی زبانی کشور، به روشنی نشان داده شود.

عین متن منشور درین باره چنین است:

"شناختنِ حقِ آموزش، به زبان مادری "در کنارِ زبان " فارسی."

اگرچنین جمله ای را یک "شاه الهی افراطی یا یک پان ایرانیستِ افراطی"  موردِ نقد خود قرار می داد، هیچ گله و نگرانی پیش نمی آمد، چرا که مرغ آنان یک لنگی است. امّا درک ننمودنِ جمله‌ای ساده به این روشنی، آنهم  ازسوی یک جمهوریخواه نوین و از یک شاهی پارلمانی امروزین، بسیار دوراز ذهن می نماید.

در باره‌ی عدم تمرکز نیز، در متن منشور هرگز، واژه‌ ای از فدرالیسم به هیچ روی نیامده و چنین گفته شده است:

"سازماندهی نظام اداری کشور، بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه‌های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی). تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه برعهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان خواهد بود.

و این درست، نکته به نکته‌ی آن چیزی است که جناب مهندس زعیم بارها خود به روشنی تکرار نموده و گفته است :

 "ما اداره‌ی امور داخی آنان را به خودشان واگزار خواهیم کرد و حتّا به آنان پارلمان و حکومت محلی می دهیم."

درست همه‌ی آنچه را که یادمان داریوش همایون نیز، در بخش شاهی های پارلمانی در منشورخود در کنگره‌ی پنجم حزب لیبرال دموکرات مشروطه داده بود.

 بهانه قرار دادنِ این دومسئله، یعنی زبان و فدرالیسم، از سوی جناب زعیم، با آن سابقه‌ی دمو کراتیکی که من از وی داشتم ، مرا تا آنجا اندوهناک و شگفت زده نموده است که در باره‌ی شخصیت سیاسی وی، در یک سیاست پدر و مادردار، پای در جاده‌ی شک بنهم.

آنچه پای مرا در افتادن این ورطه‌ی سهمگین نگمیدارد، بودنِ ایشان در داخل کشور است و حساسیت رژیم استبداد از وی.

من فشار رژیم را بر روی ایشان، در "پس گرفتنِ چنین حمایت اعلام شده ای" می دانم و بس. اگر نه، چگونه میشود باور کرد که ایشان متن منشور را خوانده باشد و بهانه‌ی فدرالیستی از آن در آورد؟!

درباره‌ی پس گرفتن حمایت ایشان ازین منشور رهگشا و مورد استقبال بزرگ ایرانیان، سه مورد میتوان ذکر کرد:

۱ ـ جناب زعیم بدون خواندن منشور نظر داده است؟! که خود دور از ذهن است.

۲ ـ ایشان زیر فشار شدید رژیم استبداد مجبور به پس گرفتن حمایت وعده داده شده‌ی خود گردیده است؟!

۳ ـ یا قصّه‌ی همان  است که در می گویند:هنگامِ اعلام" افتتاح یک سوپر مارکت بزرگ و با کفایت"، مغازه داران کوچک، به وحشت افتاده و هر آنچه نباید گفت، می گویند.

۲

امّا من با توجّه به شناختی که از جناب مهندس زعیم دارم،  براستدلال دوم ، یعنی تهدیدها و فشارهای رژیم، موجب پس گرفتنِ آن حمایت جدی بوده است و ایشان مجبور به آوردن آن چنان بهانه های بنی اسراییلی شده است.

چراکه در هیچ جایی ازمنشور، واژه‌ی فدرالیسم بکار نرفته و در آن،  زبانهای مناطق اتنیکی، "در کنار زبان فارسی" آموزش داده میشوند، آمده است.

لذا، باورمندانه میگویم، که نیروهای سیاسی ایران، آنانی که با روحیه‌ی سیاسی و نیک اندیشی جناب مهندس زعیم آگاهی دارند، دل ایشان را همراه و هم شانه‌ی با منشور گذار می داننند، کم از کم من که با روحیه‌ی انسانی بویژه دلیری ایشان آشنایی ژرفی دارم، با اطمینان میگویم، امروز یا فردا او را در کنار رهبری شورای مدیریت گزارخواهیم دید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ازیز دایار ۶ اکتوبر ۲۰۱۹

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: