احمد خاتمی: حرف‌های‌ روحانی بوی دو قطبی کردن می‌دهد