عربستان از آمریکا کمک نظامی خواست، از پاکستان میانجی‌گری