نوی دِ بِها رِ آِزادیِ مجلس مِوسسان دِر رِاه اِست

شاخص ترین چهره های سیاسی اپوزسیون جدّی ایران، از پنج عمده ترین تشکّ لات سیاسی در بیرون
از کشور، در را ه به دست آوردن توافقی ملّی مانند پن ج رودخان هی خروشان، به راه افتاده اند تا دریای
نیلگون مجلس موسسان کشور ر ا ایجاد نمایند

نوی دِ بِها رِ آِزادیِ
مجلس مِوسسان دِر رِاه اِست
شاخص ترین چهره های سیاسی اپوزسیون جدّی ایران، از پنج عمده ترین تشکّ لات سیاسی در بیرون
از کشور، در را ه به دست آوردن توافقی ملّی مانند پن ج رودخان هی خروشان، به راه افتاده اند تا دریای
نیلگون مجلس موسسان کشور ر ا ایجاد نمایند .
شورای مدیریت گذار، حزب مشروط هی ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، و حزب کومله،
حزب سکولار دمکرات و مهستان سکولار، امروز در بیرون از کشور، بزرگترین تشکلات سیاسی
اپوزسیون ملت ایران بشمار م ی روند .
بهار آزادی، با رسیدن آنان در به دست آورد ن یک شعار حد اقل سیاسی وزیدن گرفته است .
چهره های شاخص امروزین جنبش ملّی ایران در بیرون از کشور در این پنج جریان عمده می باشند.
خوشبختانه در این ماه،هم هی چهره های سیاسی این پنج جریان اپوزسیون به یک "شعار مِشترکِِ
حداقل سِیاسیِ" دست یافته اند که عبارت است از :
"ِایران وِ یِِکپارچگی مِلّی، بِرداشتن اِستبداد دِینی جِمهوری اِسلامی، دِموکراسی، حِقوق بِشر وِجداییِِ
دین اِز دِولت وِ عِدم تِمرکزِ" .
شورای مدیریت گذار و حزب مشروط هی ایران که بزرگترین حزب سیاسی بیرون از کشور بشمار
می رود، در حال گفتگویی جدی با یکدیگرند. آنها برای رسیدن به یک توافق نهایی، چیزی از
شورای مدیریت خواسته اند که "درمتن مِنشورگذار بِعنوان حِفظ تِمامیت اِرضی وِ یِک پِارچگی مِلّیِِ
ایران"ِ آمده است و این خواست حزب مشروطه در واقع در آن موجود می باشد و خوشبختانه هم هی
نیروهای قومی شرکت کننده در شورای گذار آ نرا دستینه کرده و جملگی، " سرو دِ اِی اِیران"ِ رِا با هم
سر داده ان د . با جود این، حزب اصرار می ورزد که جملهی "ایران یِک مِلت یِک کِشورو پِرچم سِهِِ
رنگ شِیر خِورشیدِ" باید در متن منشور شورای گذارنوشته شود .
با درک و شناختی که من از متن منشور شورا دارم و از رهبران شورا شنیده ام، شورای گذار به
هیچ روی با ای ن خواست حزب مشروط هی ایران مشکلی نداشته و ندارد .
امید است رهبری شورای گذارهر چه زودتر تفسیر تمامیت ارض ی و یک پارچگی ملّی را با نوشتن :
" ایران یک ملت و یک کشور و اعلام پرچم شیر خورشی د"، ب ه درخواست حزب مشروطه، پاسخ دهد
و گامهای سیاسی این توافق ملّی را به سوی مجلس موسسان، سریعتر بردارند.
بطوریکه گفتی م شورای مدیریت گذار، حزب مشروط هی ایران، حزب دمکرات کردستان و کومله،
ازمحکمترین و طلایی ترین ستونهای جنبش ملّی میهن در بیرون از کشور می باشند.
افزون برین، تایی د اوّلیه ونخستی ن مهندس کورش زعیم، همچنی ن جناب طبرزدی از داخل کشور،
پیوست ن حزب سکولار و مهستان ، با حمایت جناب دکتر نوری علا و جنبش ستم دیدگان سندیکالیست
نامدار، منصور اسانلو و نیز، حمایت های تلویحی شاهزاده رضا پهلوی ودیگر چهره های نامدار بین
المللی کشور، مانن د: سرکار خانم شیرین عبادی، سرکار خانم کار و دیگربخش ه ا و چهره های جنبش
ملّی، همه و همه از شورای مدیریت گذار، نشانگ ر پیش به سوی مجلس موسسان است .
۲
پس ، بهار آزادی در راه و مجلس موسسان در حال تشکیل است.امیدواریم که شورای مدیریت گذار،
با گذاشتن آنچه که در باو ر خو د آن شورا می باشد، به این خواست حزب مشروط هی ایر ان، کتبا و
نوشتاری پاسخ مثبت داده، چهره های نامدار حزب مشروطه نیزهمدل وهمراه شده، بزودی این قطار
راه افتاده ر ا به سر منزل مقصود برسانند .
بگذار تا پس از گنجاندن آن جمل هی درخواستی حزب مشروطه ایران، جوانان عزیزی چون آقای فِرهِِ
ور وِ جِناب شِکر آِبی نِِیز، بخود زحمت دا ده کم از کم یکبار ، متن منشور شورا را بخوانند و بدانند که
واژهی "فدرالیسم" حتّا برای یک بار نیز، در مت ن آن نیام د ه است و هر انسانی در هر کجای جها ن :
" حق آموز ش" نه اینکه آموزش به زبان مادری" را دارد." لذا هر دو ی آن عزیزان، تلاش کنند در
بیرون از کشوَر نیز به نگهداشت زبان فارسی بکوشن د ت ا به دانند که :
تفاوت ح قِ آِموزش، به زبان مادری،" تا "آموزش به زبان مادری" بسیار اس ت و در میا ن هم میهنان
شان، شبه پراکنی ننماین د .
این دو، در تاریخ ۱۵ اکتبر، بازهم درتلویزیون کانال ۱همایون، تاکید داشتند که ما نسلی جدید و نوین
هستیم و آن دیگران، از نسلی که نه و غیر دموکراتیک و دروغگو. ما حقوق بشری می باشیم و آنها
حقوق بشر را نمی پذیرند.
پرسش این است که، دوستان جوان حقوق بشری ما! کدام انسان حقوق بشری ، متنی را نخوانده به
نویسندگانش تهمت آشکار میزند؟! اگر خوانده ای د، با اجازهی کدام بند از منشورجهانی حقوق بشر، به
خود اجازه می دهی د، بدون دیدن واژهی فدرالیسم دِر آِن مِتن ، بر آن تکیه کرده ومصرّانه تاکید ور زید
و بر هم میهنان مبار زتان، تهمتهای ناروا بزنید ؟
در پایان ، باید شادمان بود و گفت که :
"ایران یک ملّت یک کشور و پرچم شیر خورشید ایران" درون مای هی باوری هر ایرانی است و
روشن است که شورا ی مدیری ت گذار، آنرا در پرد هی رنگین متن شورا، خواهد نوشت و هر د وی آن
دو جریان ، این توافق ملّی را به سر انجام خواهند رساند .
وه چه زیبا که دو اردوی بزرگ طرفداران سیستم پادشاهی و "ترکیب جمهور ی و پادشاهی در
شورای گذار، برای نخستین بار در یک توافق ملّی و نهایی دست می یابند و کشور وملّت بزرگ
ایران را به جایگاه تاریخی و جهانی آن رهنمون م ی گردند.
بهار آزادی در راه، دریای نیلگون مجلس موسسان، چشمک زنان و خروشان، درغرق کردن سیستم
دینی و استبدادی جمهوری اسلام ی ملّایان، نمایان اس ت.
پیروز باد همبستگی ملّی ایرانیان، پیش به سوی مجلس موسسان .
ا                                                        ا زیز دادیار ۱۷ اکتبر ۲۰۱۹

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: