ارومیه کردستان است قزوین کردستان است نصف خاک سوریه کردستان است

ارومیه کردستان است قزوین کردستان است نصف خاک سوریه کردستان است این شعار و منطق پیاده نظامهای آمریکا و اسرائیل است . اینها با داعش در عمل با تضعیف و بی ثبات کردن و کوچاندن ملتها از سرزمینشان جاده صاف کنهای آمریکا و دو سر از سرهای عدیده ی امپریالیسم هستند
برگرفته از: 
اميل دريافتي
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

نظر : 
درست است! صد درصد درست است! اورمیه کردستان است، قزوین کردستان است و نصف خاک سوریه کردستان است!

همچنان که اورمیه ترکستان است! قزوین ترکستان است و نصف خاک سوریه ترکستان است!

و همچنان که اورمیه فارسستان است! قزوین فارسستان است و نصف خاک سوریه فارسستان است!

و همچنان که اورمیه عربستان است! قزوین عربستان است و نصف خاک سوریه عربستان است!

امــــــــــــــــــــــــــا، اما چـــــی؟

اما اورمیه پانستان نیست! قزوین پانستان نیست و نصف خاک سوریه پانستان نیست!

با کرد و ترک و فارس و عرب می توان در یک جا زندگی کرد اما با پان کرد و پان ترک و پان فارس و پان عرب نمی توان در یک جا زندگی کرد!

اگر پان کردیسم و پان ترکیسم و پان فارسیسم و پان عربیسم و پان های رنگارنگ دیگر ریشه کن شوند کردها و ترک ها و فارس ها و عرب ها می توانند باهم و در کنار هم در سایه تک میهنی (انترناسیونالیسم) زندگی کنند!
عدم انتشار شده: 
false