انتقال آب خزر به سمنان، فاجعه زیست محیطی یا طرحی هوشمندانه