افزایش قیمت مسکن و رکود معاملات در تهران در گزارش تازه مرکز آمار