چگونه یک مراسم سنتی به پروپاگاندای حکومتی تبدیل شد؟