آئین پارسی پیوند

این اندیشه و اقدام با شکوه انسانی اجتماعی پیام آور بسیاری نکات اجتماعی، انسانی و فرهنگی فراموش شده برآمده از ایران دوستی پایدار بر«پندار نیکو» استوار و بشدت متداول شده که برای تقویت زندگانی مشترک فرزندانمان هریک در تقویت و همگانی شدن آن سهم داریم و تکلیفی ملی میهنی بیقین بشمار میرود .

پیمان پارسی زناشوئی خواندن ، مخالفتها ، تهدیدها و ممانعتها ( ضیاء مصباح )

اخیرا  گفته و اعلام شده  محاضرو مکان هائی که  که پیمان زنا شوئی را بزبان پارسی که رونق گرفته وبا مفاهیمی نیکو ، آموزنده ، ماندگار و پربار «بنا بخواسته روشن فکرانه فرزندان هشیارمان  »  مناسب ارزش و معیار خدایئ ، غیر مادی ، ضرورت  زمان و مکان از همه مهمتر احترام این پیوند «که همگانی میشود » همراه است و  بر گزار می گردد ...تعطیل خواهند شد  ،   در این رابطه الزاما  باید گفت :

تکمیل جشن و شادمانی در ابتدای زندگی مشترک دو انسان جوان منزه از هر گونه خطادر این روزگار پر آب و چشم با  همه بی تدبیری های برآمده از حهل و سوء نیت بطول سالیان  ومخالف آرامش و آسایش ایرانیان «بشهادت اوضاع نا بسامان حاکم و.... » با نیایش و تمنائی پارسی آنهم با یاوری خواستن از« اهورمزدا خدای آغازین سر زمین پارسیان » با این تدبیر و نیت پاک

بخوبی و بطور باشکوه و گسترده نشان دهنده یگانه پرستی ، آینده نگری و خیر خواهی دیرین به قدمت تاریخ پر بارمردمان  میهن گرامی مان و مدد خواهی از خالق اسمانها و کائنات میباشد .

در این رابطه باید گفت به دفعات ملک و ملت پر گهر مان مورد هجوم اغیار ضد ایرانی قرارگرفته وکماکان  پایدار بر پندار، گفتار و کردار نیک - ماندگاری به درازای زمان یافته  و از باد و باران نیایش گزند .....

 «سپاس » را با هدف یاد آوری « 3پاس : پندار – گفتار و کردار نیک  » باز دارنده پلیدی ، شادی بخش وادامه  دهنده « زندگانی  پاک و پاکیزه بدور از هر گونه کژی و کاستی » تعریف و تفسیر مینمایند و باید بر آن بود تا منزه و آسوده ، بدور از دغدغه فردا و چکنم زیست .

این اندیشه و اقدام با شکوه انسانی اجتماعی  پیام آور بسیاری  نکات اجتماعی، انسانی و  فرهنگی فراموش شده  برآمده از ایران دوستی پایدار بر«پندار  نیکو» استوار و بشدت متداول شده که برای تقویت زندگانی مشترک فرزندانمان هریک در تقویت و همگانی شدن آن سهم داریم و تکلیفی ملی میهنی بیقین بشمار میرود .

 مهمترین نکته استواربراین نماد مدرن مناسب زمان و خواسته پایدار بر درستی و راستی ونیایش زیبا آنهم در اغاز« پیوند با هم بودن » سلامت فکر و پرهیز ازورود هر گونه فساد و تباهی است .

این نگرش  ببار نشسته شده در سالهای اخیر، برای  آگاهی دادن به  اغلب آنانی میباشد  که با مفاهیم «عبارت های خطبه عقد بزبان عربی » آشنا نیستند و یا کنجکاوی لازم را نداشته اند .

 با همگانی نمودن و توصیه به تبعیت از این ابتکارملی ( در واقع  تقویت کننده بنیان خانواده  با یاری خواستن از آفریدگار ) از توهین و تضعیف نا بخردانه  شخصیت خانمها «معادل نیمی از افراد جامعه پویا و اندیشمند  دور از پندار نا درست » بیش از این (که صاحبان تریبون ها گستاخانه براین کردارو باور  زشت پای فشاری دارند )پرهیزمیشود و برحقوق برابرزنان ایرانی  تاکید مکرر «که چنین باد »

 براین همت و غیرت پای می فشاریم تا  «همراه شدن های کوتاه مدت و گسستگی زندگانی مشترک »  از این وضعیت نگران کننده ، جامعه خوب پر افتخار ایرانی دور گردد .

 بیقین «این روال و روش پایدار » با مدد گرفتن از خداوند بزرگ خالق آدمیان و مخالف دروغ - برآگاهی ها افزوده ،استواری بیشتری را برای  ادامه زندگی مشترک همراه می اورد .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر گفتن سخنان مهرآمیز هنگام بسته شدن پیمان زناشوئی ابزاری برای استوارتر کردن این پیمان باشد کرداری بس خجسته است اما گفتن سخنانی که دارای انگیزه های نژادپرستانه و ناسیونالیستی باشند کرداری بس گجسته است!

از این روی آن چه که "آئین پارسی پیوند" نام گرفته است اگر ابزاری برای آریاپرستی و پندارهای زهرآگین ناسیونالیستی باشد باید این آئین را ریشه کن کرد!

درباره کارنامه آریاپرستی در ایران و جهان نگاه کردن به نوشتاری در لینک زیر سودمند است

http://iranglobal.info/node/69652