» از «معدوم» و «فقید» تا ... (محمدرضاشاه در ۱۰۰ سالگی)، امیر طاهری