اشغال سفارت آمریکا، حزب توده و حمایت جمعی از نویسندگان ایرانی از آن