اقتصاددان حکومتی: در ۳۰ سال، ١۵٠٠ میلیارد دلار صرف واردات و به کام دلالان تمام شده