در باب "یک رو قبل از عاشورا"
08.11.2019 - 15:17

در باب "یک رو قبل از عاشورا" با فرمت پی دی اف

"با تاریخ می توان اندیشید، اما نمی توان زندگی کرد"، اولین جملەای است کە قبل از شروع متن رمان با آن در این کتاب برخورد می کنیم. و رمان 'یک روز قبل از عاشورا' بازخوانی یک حادثە تاریخی و یا بازخوانی یک ذهنیت از یک حادثە تاریخی است کە همین حادثە هم می تواند بە اندازە همان بازخوانی در چگونگی وقوع ماجرا ذهنی باشد.
و آیا می توان پدیدەهای تاریخی و یا بوقوع پیوستە را تغییر داد؟ اگر یک درک خطی از تاریخ داشتەباشیم بی گمان نە، اما اگر درک دایرەای از زمان داشتەباشیم این تغییر امکان پذیر است، اما هنوز هم درک دایرەای ما از تاریخ نسبت بە درک خطی یک درک ذهنی است و برای همین تنها در متون خیالی و ادبی می توان بە پدیدەها برگشت و خیال تغییر آنان را پرورانید. اما همین برگشت خیالی هم می تواند اعاز کند، زیرا موقعیت خوانش ما را از پدیدە می تواند تغییر دهد و بنابراین خود پدیدە و از طریق خود ما هم تغییر کنیم.
رمان "یک روز قبل از عاشورا" چنین سفریست بە اعماق گذشتە، در مسیر تغییر ذهن و بنابراین شاید تغییر مسیر تاریخ هم.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما