رسانه‌های مجازی، هوایی تازه برای اقلیت یارسان ایران