از 'مرگ مغزی' بە 'مرگ دستها'


ترکیە عضو پیمان نظامی ناتو است، و طبق یکی از بندهای این پیمان نظامی در صورت حمـلە نظامی هر کشوری بە یکی از اعضای ناتو، بقیە اعضا موظف اند کە از هم پیمان خود دفاع کنند.

اما وضعیت بسیار پیچیدەتر از آن است کە ترکیە بتواند از مواهب عضویت خود در پیمان ناتو و استفادە عملی از بند

از 'مرگ مغزی' بە 'مرگ دستها'

فرخ نعمت پور

ترکیە عضو پیمان نظامی ناتو است، و طبق یکی از بندهای این پیمان نظامی در صورت حمـلە نظامی هر کشوری بە یکی از اعضای ناتو، بقیە اعضا موظف اند کە از هم پیمان خود دفاع کنند.

اما وضعیت بسیار پیچیدەتر از آن است کە ترکیە بتواند از مواهب عضویت خود در پیمان ناتو و استفادە عملی از بند مذکور برخوردار شود. در جریان تجاوز نظامی این کشور بە مناطق کردنشین سوریە دیدیم کە چگونە رسانەهای ترکیە از حملە نیروهای 'ی پ گ' بە تعدادی از شهرهای ترکیە گفتند، اما هیچ وقت ناتو برای دفاع از ترکیە وارد عمل نشد، هم اکنون نیز خبر می رسد کە نیروهای سوریە بهمراە نیروهای کرد در منطقە راس العین با نیروهای نظامی ترکیە درگیر شدەاند، اما کماکان ناتو در این مورد سکوت کردەاست، حتی ماکرون در مصاحبەای کە با وی صورت گرفت در مورد سئوالی کە در خصوص احتمال حملە سوریە بە ترکیە از او شد و نیز احتمال دفاع ناتو از ترکیە از واژە 'نمی دانم' استفادکرد.

کاملا واضح است کە عدم تطابق سیاستهای منطقەای ترکیە با سیاست کشورهای مهم اروپائی، باعث تردید در اجرای بندهای ناتو شدەاست. آمریکا هم کە وارد عمل نمی شود زیرا کە حملە بە نیروهای نظامی سوریە در سطح گستردە احتیاج بە پول دارد و ترامپ هم اهل پول خرج کردن نیست. البتە این بە غیر از احتیاطی است کە نسبت بە روسیە بعوان متحد بشار اسد دارد.

پس فراتر از 'مرگ مغزی' ناتو کە ماکرون از آن گفت، ناتو در حقیقت بە 'مرگ دستها' هم بنوعی دچار شدەاست. واقعیت این است کە سرکشی ترکیە در کنار نگاە ترامپ بە ناتو، این مهمترین سازمان نظامی جهانی را وارد مرحلە کاملا متفاوتی از وجود خود کردەاست. واقعیتی کە تنها بدان اعتراف نمی شود، اما در عالم وجود بخوبی مشاهدە می شود.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: