بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران

بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران در رابطه با زلزله آذربایجان و کردستان در آبان ۹۸

مردم شریف ایران، نھادھا و فعالین مدنی، ھمانگونە کە در جریان ھستید در روزھای اخیر قسمت ھایی از آذربایجان و کردستان واقع در شمال غرب و غرب کشور بە خاطر زلزلە دچار خسارت ھایی جانی و مالی شدە است. بر طبق آخرین آمار بە دست آمدە از کشور در جریان این حادثە دە ھا تن کشتە و صدها تن زخمی و بی خانمان شدە اند و همچنین خسارت ھای مالی بسیار زیادی بە اماکن مسکونی و عمومی از جملە بیمارستان ھا و مدارس وارد شدە است. ھموطنان گرامی، تجارب سالھای اخیر در کشور از جملە زلزلە بم، زلزلە سرپل ذھاب و سیل لرستان و بخش ھایی از شمال کشور بە ھمگان نشان داد کە دستگاەھای حکومتی جمھوری اسلامی نە تنھا در راستای خدمات رسانی بە مناطق بحران زدە فعالیتی مثبت ارائە نمی دھند بلکە مانع رسیدن بسیاری از کمک ھای مردمی بە دست واجدان شرایط می شوند. ناگفتە پیداست کە بعد از گذشت ماەھا و حتی سالھا از این بلایا ھنوز بخشی از این مردم سانحە دیدە در چادرھا و خیمەھا با کمترین امکانات بھداشتی و تربیتی و رفاھی زندگی می کنند این درحالی است کە حکومت سالیانە با صرف میلیاردھا دلار ھمچنان و در شرایط وخیم اقتصادی بە تقویت نیروھای مسلح وابستە بە خود در منطقە ادامە می دھد. شورای دموکراسی خواھان ایران ضمن ابراز ھمدردی با قربانیان زلزلە اخیر و آرزوی سلامتی برای بازماندگان، از تمامی مردم ایران، نھادھا و فعالین مدنی، خیرین و دلسوزان این مملکت می خواھد کە بار دیگر با بسیجی مردمی و عمومی در راستای خدمات رسانی بە مناطق آسیب دیدە از ھیچگونە تلاشی دریغ نفرمایید.  آسیب دیدگان آذربایجان و کردستان را تنھا نگذاریم.

اتحاد دمکراتیک آذربایجان - بیرلیک جبهه دموکراتیک ایران(برونمرز) جبهه متحد بلوچستان جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه حزب دموکرات کردستان حزب کومله کردستان ایران حزب تضامن دموکراتیک اهواز حزب اتحاد بختيارى لرستان و کهگلویه و بویر احمد(لرستانات) حزب مردم بلوچستان سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان سازمان فرهنگی٬سیاسی ترکمن صحرا

دبیرخانه شورای دمکراسی خواهان ایران 

۱۰ نوامبر ۲۰۱۹

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: