روحانی: منافع ما ماندن در برجام و رفع تحریم تسلیحاتی در سال آینده است