مجاهدین خلق؛ گروهی که اعضایش نباید به سکس فکر کنند