جنتی انتقادهای روحانی را 'سروصدا' در آستانه انتخابات توصیف کرد