انتخابی جام جهانی: شکست ایران از عراق با رنگ و بوی سیاسی