داعش جزئیات طرح ترور سران جهان از جمله ترامپ را منتشر کرد