جزئیاتی جدید از دستگیری دادیار سابق قوه قضاییه در سوئد