اعتراض‌های سراسری در ده‌ها شهر ایران؛ تعدادی کشته شدند