نظامیان بی کلاە اردوغان

این نوشتار بر آن است تا تصویری شفاف از روابط واقعی قدرت و جامعه در جامعه کنونی ترکیه و روابط بین اللملی آن با زبانی سادە ارایه دهد و تفاوتها و شباهتهای اردوغان و ترکهای حامی او را با الگوی آلمان هیتلری و تجربیات مشابه مورد واکاوی قرار دهد. انگیزە این نوشتار نە دفاع از یک جریان خاص و متقابلا جریان دیگری را مورد حملە قرار دادن، بلکە صرفا روشنگری و برجستە کردن اتفاقات خطر ناکی است کە در ترکیە تحت حاکمیت اردوغان بە وقوع می پیوندد.

 

 

 

 

در دنیا کم نیستند کسانی کە  در عرصەهای مختلف  ادبی ، هنری ، فرهنگی و علمی باعث افتخار ملت  خود می باشند و در عین حال چهرەای جهانی و قابل احترام در هر گوشە دنیا  میباشند.

اما در عرصە سیاسی موضوع می تواند  تا حدی متفاوت باشد ، هر چهرە سیاسی این توانایی را ندارد هم زمان باعث افتخار ملت خود و مورد احترام دیگر مردم دنیا باشد،مگر آنکە اندیشەها و عملکردش  فراتر از چار چوبهای قومی،نژادی بودە و در خدمت بشریت باشد .

 اگر هندوها بە مهاتما گاندی افتخار می کنند ، سایر ملل نیز با آنان همراهند چرا کە گاندی متعلق بە بشریت است .آلمان کشوری است با سابقە فرهنگی و علمی درخشان کە در طول تاریخ چهرەهای نامدار  بسیاری تقدیم بشریت کردە است ، اگر آلمانیها بە داشتن کسانی مثل نیچە در حوضە ادبیات و فلسفە  و آلبرت انیشتاین  در ضمینە علم بە ملت خود افتخار می کنند در مورد هیتلر قضیە کاملا فرق میکند امروزە مگر تعدادی اندک مابقی آڵمانیها همصدا با تمام مردم جهان بە او نفرین می فرستند .

نکتە قابل تامل آنکە کتاب "نبرد من" نوشتە آدلوف هیتلر باز نشر یا صرفا داشتنش در آلمان  جرم محسوب می شود در حالی کە همین  کتاب  بە وفور در سایر نقاط  دنیا  در دسترس می باشد، این نشان دهندە آنست کە آلمانیها بە درجەای از بلوغ فکری رسیدەاند کە میدانند  شخصی با چنین اندیشەها و عملکردهای مخربش بیشتر باعث سر افکندگی و شرم میباشد  تا افتخار. آنان نمی خواهند یک بار دیگر چهرە تاریخی خود را بە ننگ آغشتە کنند این در حالی است کە اکثر آلمانیها  در زمان جنگ جهانی دوم  بە آدلوف هیتلر همچون یک قهرمان ملی می نگریستند و با دادن احترام نظامی و فریاد " های  هیتلر " بە او لبیک میگفتند، در آنزمان هر گونە صدای اعتراضی در داخل جنبە خیانت داشتە و سرکوب میشد و در خارج  نیزاعتراض بە منزلە دشمنی و دسیسە بود . نتیجە این جنون دست جمعی بە رهبری آدمی مریض و دیکتاتوری چون هیتلر یکی از بزرگرترین فجایع انسانی را رقم زد.هیتلر  دیکتا توری بود کە  از یهودیها نفرت داشت و با سواستفادە از احساسات ملی گرایی و افکار ضد کمونیستی و مخالفت شدید با پیمان ورسای کە  بعد از جنگ جهانی اول منجر بە تضعیف امپراتوری آلمان شدە  بود،اقدام بە تجاوز و کشور گشایی می کرد کە در نهایت نە تنها از کشورهایی کە اشغال کردە بود عقب راندە شد بلکە آلمان نیز بە دو کشور مجزا تقسیم شد.

وضعیتی کە در ترکیە می بینیم با سیاستهای مخرب اردوغان  تا حد زیادی بە آلمان زمان جنگ جهانی دوم شبیهە  شدە است، اردوغان کە کینە کردها را بە دل گرفتە  از یک طرف با سو استفادە از حس ملی گرایی و مذهبی  و از طرف دیگر مخالفت شدید با از هم پاشیدن امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول  افکار  مخرب و بیمارگونە خود را بە مرحلە عمل در می آورد ، دیگر بر کسی پوشیدە نیست او در رویاهای آلودە بە خون و تباهی، خود را سلطان امپراتوری عثمانی می پندارد ،در واقع بیجهت  هم نیست غرق در چنین رویاهایی  باشد چرا کە  متاسفانە  بیشتر ترکها اکنون مانند آلمانیهای  زمان  جنگ جهانی دوم  با احترام نظامی  بە اردوغان همان " های هیتلر " را  در فرمی  دیگر و با همان ماهیت ضد انسانی  تکرار می کنند.

در میان ترکها همیشە آدمهایی والا و بزرگ منش از هر قشری وجود دارند کە خود را از قید و بندهای حقیر نژادی یا ملی آزاد کردەاند و حاضر نیستند فردیت خود را قربانی جنون دستە جمعی بکنند و بە دیکتاتور لبیک بگویند ، ولی این اقلیت در شرایط  فعلی یا مصلحت را در سکوت می بینند یا صدای اعتراضشان بە شدت سرکوب می شود،زندانی شدن صدها خبرنگار و استاد دانشگاە و روشنفکران ترک تحت پوشش مبازرە با ترور در همین راستا است .

در فضایی کە اردوغان  بە وجود آوردە دیگر اورهان  پاموک برندە جایزە نوبل ادبیات، کە مایە افتخار ترکیە و جهان  میباشد، جایگاهی ندارد چرا کە فریاد نمی زند " های ادروغان "  چرا کە او از حقوق کردها دفاع کردە و کشتار ارامنە را نیز محکوم کردە، فکری سفید و درخشان کە با سیاهی و خون خواهی میانەای ندارد . مهم نیست الیف شافاک مدال فرهنگی شوالیە فرانسە را دریافت کردە و موففق بە دریافت چندین جایزە معتبر ادبی میشود، اگر در سال ٢٠٠٦ میلادی توسط هم کیشان اردوغان حتی ترک بودنش هم کمکی بە او نمی کند  و بە جرم اهانت بە ترک بودن محاکمە میشود  اکنون نیز دو راه بیشتر ندارد یا پیرو اردوغانیسم بودە و برای ظلم و خون خواهی احترام قائل شود و ترک بودن خود را ثابت کند یا مورد غضب سلطان  و طرفدارانش واقع میشود.

عملیات ٩ اکتبر ترکیە تحت عنوان چشمە خون ( چشمە صلح ) بسیار حائز اهمیت است ، چرا کە  این لشکر کشی نە تنها باعث شکافی عمیق  بزرگ بین کردها و ترکها شد  کە با توجە بە جمعیت زیاد کردها در ترکیە میتواند نتایج بسیار منفی داشتە باشد،بلکە چهرە ترکیە را بیش از هر زمان دیگری  در جهان مخدوش کرد، تنها چند کشور انگشت شمار آنهم بنابە مصلحتهای نژادی، سیاسی و تجاری مابقی یک صدا ترکیە را محکوم کردند،بە گفتە خود اردوغان هیچ کشوری حتی بابت کشتە شدن سربازهای ترکیەای  در این جنگ با ترکیە احساس همدردی نکرد بە همین خاطر بود کە اردوغان مدام در سخنرانیهایش از تنها گذاشتن ترکیە  گلایە و گاهی هم خشمناک  شدە و  از زبان  تهدید  استفادە می کرد کە هیچ کدام موئثر واقع نشد  و نتواست او را از انزوا خارج کند .

نکتە حائز اهمیت آنست اگر جهان این حملە وقیحانە را محکوم کرد ،وضع در داخل ترکیە ( بە جز کوردها ) و در کل جامعە ترک تبارها ،کاملا فرق میکرد و از پشتیبانی بزرگی برخوردار بود  کە هنوز هم کم  و بیش ادامە دارد . بحث مردم عادی نیست کە همیشە ابزار دست دیکتاورها بودەاند ، هنرمندان  و ادیبان  ترک کە بە مانند هر کجای دنیا  بە داشتن قلبی حساس شهرت دارند و مخا طبشان را کل انسانها می دانند ناگهان بە صف گرگهای خاکستری" نژاد پرستهای ترک " پیوستە و با احترام  نظامی بە اردوغان بە مقام  والای  فرهنگی ، هنری و انسانی خود پشت می کنند و گرگ بودن را بە جای انسان بودن ارج می نهند، اینانی کە قرار است  با خلاقیت و هنر خود هر انسانی را در هرکجای دنیا تحت تاثیر قرار دهند و معنویت را گسترش دهند، امروزە با شنیدن  دل خراش شیپور جنگ اردوغان  مست می شوند ، ورزشکاری کە  فارغ از هر گونە وابستگی  قومی ،نژادی یا ملیتی  در صورت شکست  از رقیب ، حریف ورزشی خود را در آغوش  می کشد ،روحیە نظامی اش گل کردە و بە احترام قتل عامهای اردوغان  خبردار می ایستد، روشن فکری کە قاعدتا بایستی  مستقلانە مسائل را با ریزبینیهای خود روشن کند و چشم بستە  دنبالەرو جمع نباشد اینبار در جهت خلاف عمل کردە و  بە جمع سربازان بی کلاە اردوغان می پیوندد،ای کاش این فلاکت بە همین اقشارمحدود میشد، در مساجد روحانیون و علمای مسلمان سورە فتح را تلاوت کردە و تجاوز بە خاک همسایە ، بە شهر و آبادیهایی کە منارەهای مساجدش از دور نمایان است  را  جهاد می نامند.

 

 

دلیل  واقعی احترام نظامیان بی کلاە  واقعا بە اردوغان چە می تواند باشد ؟

آیا او را مرد قدرت مندی میدانند کە هر جا منافع ترکها ایجاب کند دخالت میکند و از کسی باکی ندارد؟ 

اگر چنین بود لااقل میشد صداقت و شجاعتش در نژاد پرستی را معیار احترام آنان  قرار داد  ولی چنین نیست ، ایغورهای هم تبار ترک آنان  در کشور  چین مورد ظلم واقع میشوند تا آنجا کە با زور هزاران تن از آنها را بە اردوگاهای اجباری می برند  و مورد شکنجەهای روحی و جسمی قرار میدهند جالب اینکە این ستم تحت پوشش مبارزە با ترور صورت می گیرد ، حربەای کە اردوغان نیز برای پیشبرد مقاصد بیمار گونە خود بە کار میبرد، پس چگونە است  سازمان ملل آنرا محکوم میکند ، حتی امریکا برای دفاع از ایغورها چین را تحریم اقتصادی میکند ولی قهرمان ملی نظامیان بی کلاە نە تنها حرفی از تهدید و لشکر کشی نمی زند،حد اقل جرئت تحریم کالاهای چینی را ندارد؟ .

 وقتی کە نیروهای کرد در کرکوک قدرت را در دست داشتند ، مدام اردوغان حرف از لشکر کشی و دفاع از ترکمنها میکرد و بە عنوان یک مسئلە ملی آن را مطرح میکرد ، ولی از وقتی کە دولت مرکزی قدرت را در آنجا بە دست گرفتە است  دیگر خبری از تهدید و  لشکر کشی  و ترکمانی بودن کرکوک نیست . نظامیان بی کلاه  دچار توهم شدە و تصور میکنند کە  اردوغان سر تسلیم فرود نمی آورد و برای همین است کە بە وجود او میبالند، اگر چنین است پس چگونە بود  وقتی  ترکیە  در سال ٢٠١٥ میلادی هواپیمای  جنگی روسیە را سرنگون کرد،پوتین پیشنهاد داد تا اینکە اردوغان معذرت خواهی نکردە و جبران خسارت  را نکند روابطش را با ترکیە عادی نخواهد کرد  و اردوغان این خواری را قبول کرد و تسلیم خواستەهای  پوتین شد؟   

قبل از شروع عملیات چشمە خون ( چشمە صلح ) اردوغان بدون اشارە بە محتوای نامە ترامپ گویا آنرا پارە کردە و در سطل زبالە انداختە بود، با رسانەای شدن نامە فوق مشخص شد کە ترامپ از واژەهای حقارت آمیزی چون ، خطاب قرار دادن اردوغان بە عنوان یک احمق استفادە کردە است ، کمال قلیچدار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه  خلق اخیرا در یک تویت  از اردوغان توضیح میخواهد کە چرا در قبال  نامەای کە غرور ملی مردم ترکیە را جریحەدار کردە سکوت کردە است، ولی اردوغانی کە تهدید بە لە کردن سر نیروهای  کورد  میکند چنانکە از فرمانش سر پیچی کنند ،جالب است در این مورد سرش را پائین می اندازد و بە جای جوابی در خور، از ترامپ تشکر میکند  کە  در جریان این عملیات دلسوزانە عمل کردە  و بعد جواب نامە را بە وقت خودش موکول میکند . واققعیت این است تمامی دیکتاتورها  اگر در ظاهر تفاوتهایی با هم داشتە باشند حداقل یک وجە مشترک با هم دارند و آن اینکە تا آنجایی کە میدان داشتە باشند لت و پار میکنند و بە چپاول ادامە میدهند ولی هنگامی کە با پر زورتر از خود طرف شدند  اوج خواری و حقارت را  قبول می کنند.

هل هلە کردن و کف زدن هواداران اردوغان چیزی از دیکتاتوریت او کم نمیکند  و شان و منزلت او را بالا نمیبرد . صدام حسین نمونەای از این دیکتاتورها بود کە هر وقت ارادە میکرد  ملوینها نفر را برای پشتیبانی خودش بە خیابانها می ریخت  و بە رقص و پایکوبی وا میداشت، صدام کە در حق مردم خود عراق از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد و همسایەهای عراق را مورد هجوم قرار میداد، بە دلیل  شعار حمایت از فلسطینها و مقاومت در برابر غرب  لقب قهرمان عربها را حمل میکرد ( چیزی کە  امروزە جایگاه اردوغان در میان ترکها را تداعی میکند) ولی تاریخ ،واقعیت این چهرە جنایت کار  بە ظاهر قهرمان را نمایان کرد، او در سال ٢٠٠٣ میلادی  در حفرەای عمیق   کە خود را مخفی کردە بود در اوج حقارت  بە آمریکا ییها می گوید کە  " تیر اندازی نکنند " و خود را تسلیم میکند.آری قهرمان ملی نظامیان بی کلاە  نیز  تنها زورش  بە مردم  بی پناه  و بە کوردها میرسد .اردوغان هر چند استاد کشت و کشتار باشد فوقش بە اندازە هم کیشش صدام می تواند دست  بە جنایت بزند ، صدام کە در عملیاتی  تحت عنوان " انفال " برگفتە از سورەای از قران مجید ،بیش از ١٨٢ هزار کورد بی گناه را زندە بە گور کرد، پنج  هزار بزرگسال و کودک  کورد را  با بمب شیمیایی از بین برد و صدها روستا را با خاک یکسان کرد نتوانست صدای حق خواهی کوردها را خاموش کند پس  بدون شک اردوغان نیز نخواهد توانست و سرنوشتش دست کمی از صدام نخواهد داشت .

 اردوغان این قهرمان پوشالی ،هر ترکی را دوست ندارد پس نمیشە گفت نژاد پرست است  او تنها ترکی را میخواهد کە از سیاستهای آلودە  بە خونش پشتیبانی کند  بە همین دلیل است کە هزاران ترک آزادیخواه  از هر قشری  سرکوب شدە و سر از زندانها در آوردەاند. واژە ترور، توری  است کە هر کس و جریانی را بر خلاف عقیدەاش عمل کنند  با آن بە دام می اندازد. مردمی  را کە در سرزمین آبا اجدادی خود بدون هواپیمای جنگی، سپر دفاع هوایی ،زندگی می کنند ،قهرمان پوشالی  با استفادە از پیشرفتە ترین سلاحها با کمک جنایت کارهای ارتش آزد سوریە آنان را از سرزمین مادریشان بیرون می راند ، از طرفی چند صد هزار کورد را آوارە میکند و از طرف دیگر سنگ حمایت از آوارگان سوری را بە سینە میزند و میخواهد در منطقە  بە اصطلاح امن جای خالی صاحبان اصلی را با آنان پر کند و آنوقت هنرمند و نویسندە  و  روشنفکر ترک کە دم از انسانیت و عاطفە و  زبان مشترک جهانی می زنند، از چنین اعمال شنیعی پشتیبانی میکنند . روحانیونی کە قرار است از منبر مسجد مردم را بە تقوا و عدالت و  برابری  و نهی از منکر دعوت کنند  اللە اکبر گویان  بە استقبال اشغال سرزمین  و کشتار مردم مسلمان همسایە میروند، کاربرد اللەا اکبر،،نزد داعشیها فقط هنگام سر بریدن و کشتار بیرحمانە کافی نبود کە اینبار مسلمانان سرزمینی کە خاکش مولانا را در آغوش کشیدە ، ناظم حکمت را بە دنیای  شعر و معنویت هدیە کردە این واژە مقدس را آلودە بە خون کنند؟ گویا نیروهای سوریە دموکراتیک تروریستانی هستند کە با زور خود را بر مردم منطقە تحمیل کردەاند، مشروع یا نامشروع بودن نیروهای دموکراتیک سوریە میتوانست از طریق همە پرسی زیر نظر سازمان ملل حل شود و لازم بە لشکر کشی نبود،اگر مردم آنان را قبول نداشتند امروز بە جای سنگ باران کردن نیروهای ترکیە و روسیە با دادن شاخە گل از آنان استقبال میکردند. همین سیاستهای بی رحمانە و فاشیستی اردوغان باعث شدە کە کوردها از ترس قتل عام  و از بین رفتن دست آوردهایشان دست کمک بە سوی کشورهای غربی و آمریکا دراز کنند آنوقت کوردها محکوم میشوند بە تجزیە طلبی و همکاری با آمریکا ، مردمی کە از اساس سوری محسوب نشدە و از داشتن شناسنامە محروم شدەاند معلوم نیست تجزیە طلبی آنان واقعا چە معنایی میتواند داشتە باشد، این در حالی است کە ترکیە هموارە از همپیمانان نظامی آمریکا  و اسرائیل بودە و کوردها بیشترین ضربە را در همین رابطە خوردەاند ،بی جهت نیست مردم  در شهر قامیشلو با سنگ نظامیان آمریکایی را بدرقە می کنند .

 نکتە مهم دیگر در رابطە با لشکر کشیهای ترکیە اینست کە مزدوردهای اردوغان با کمال افتخار از جنایتهای خود فیلم برداری کردە و آنرا برای کل دنیا پخش می کنند، در یکی از این فیلمها  دختر کردی بە نام چیچک کوبانی در حالی کە زخمی شدە را بە اسارت می گیرند، مردان مسلح وابستە بە ارتش ترکیە ،با ریشهای بلند کە داعشیها را تداعی می کنند  او را احاطە کردە فریاد اللە اکبر سر میدهند، خوک  و کافر خطابش کردە و تهدید بە سر بردینش می کنند بعد جنایت کار و فاسدی بە نام جمیل، نیت پلید  خود را بە نمایندگی از طرف تمامی هم رزمانش بە نمایش می گذارد بدین صورت کە دختر زخمی را شهوت انگیزانە و کینە توزانە  در آغوش میکشد و همقطارنش با خندەهای وقحیانە از او فیلم می گیرند، در ویدوئوی دیگری هرفین خلف دختر کورد روزنامە نگار بی طرف را کە برای صلح تلاش میکرد با کمال بیرحمی مورد اذیت و آزار قرار دادە ، او را کافر و خیانت کار خطاب میکنند  و بە قتلش می رسانند ، کافر بودن او در حالی است  کە بە گفتە مادرش قران کوچکی را بە گردنش آویزان کردە بود . شعار اکثر مزدوران سلفی اردوغان این است کە کردها کافرند پس باید آنها را سر برید . در ترکیە صدها  روسپی خانە و دیسکو  و قمارخانە  و مراکز لهو و لعب رسما بە کار مشغولند و پذیرای سالانە هزاران تن از توریستهای  هستند کە طبق باور مسلمانان کافر محسوب میشوند، عجبا این کافران را سر نمی برند و بساطشان را بە آتش نمی کشند ! مردم در مساجدی کە گاهی  بیشتر از چند صد متر با این مکانهای فساد  فاصلە ندارند اللە اکبر سر نمی دهند و با خاک یکسانش نمی کنند  ولی در آنسوی مرز کوردهای کافر بایستی از بین بروند. تروریستهای ارتش آزاد کە صدها فیلم را ز جنایات خود  پخش کردەاند ،ترکیە پذیرای آنان شدە و تهدید ی برای جامعە حساب نمی شوند ولی کوردهای کە بیش از یازدە هزار شهید در راه مبارزە با ترور دادەاند تروریست وتهدید جدی هستند. ترامپی کە در اسرائیل بە پاس خدماتش شهرکی را بە نامش نامگذاری میکنند  اردوغان برجهای تجاری او را  در ترکیە  محافظت میکند بدون اینکە آمریکایی محسوب  شود ولی کردها  کە در منگنە قرارشان میدهند و از هر طرف مورد حملە قرار می گیرند تا آنجا کە  هیچ گزینەای بە جز همکاری با آمریکیها برایشان باقی نمی گذارند ، مزدوران آمریکا هستند .  نظامیان بی کلاە  در سرزمین کفار کە غرب و آمریکا باشد لم دادەاند و از نعماتش استفادە میکنند و مشکلی با کفار ندارند ولی کوردها کفار مشکل ساز هستند و بایستی سرشان را از تنشان جدا کرد، بە  اسیران و جسد زنانش نهایت بی حرمتی را کرد و فیلمش را با کمال افتخار پخش کرد،عجب  قضاوت و توجیهە بی شرمانەای ! انتشار چنین ویدئوهای ننگینی این را نشان میدهد کە چنین اعمالی از نظر آنان کاملا عادی  و جای افتخار است پس چیزی کە از آن فیلم نمی گیرند و در واقع در پشت پردە  روی میدهد بە مراتب از این دست اعمال وقحیانە هولناکتر است . اردوغان عکس آلان کوردی را در سازمان ملل نشان می دهد و اشک تمساح میریزد کە جهان خیلی زود او را فراموش کرد ، ولی او  فیلم هولناکی را کە ارتش آزاد سوریە در سال ٢٠١٤ از جنایت خودش پخش کرد بە مردم جهان یاد آوری نمی کند ،در این فیلم  پسر بچە دوازدە سالە عرب سوری را بە جرم همکاری با نیروهای بشار اسد مورد شکنجە قرار می دهند و در نهایت با کمال قساوت او را بە قتل می رسانند در عجبم چگونە ممکن است کسی این اعمال شنیع و ضد انسانی را ببیند و آنوقت بە جای اعتراض با احترام نظامی بە آن ارج نهد ، تجزیە و تحلیل این همراهی جنون آمیز را برای جامعە شناسان و روانشناسان اجتماعی  وا می گذارم و تنها بە این بسندە می کنم کە ویروس اردوغان تمام وجود این افراد  را آلودە ،مغز و روان آنها را در جهت اهداف بیمارگونە خود  چنان  از کار انداختە است کە با چیزی بە نام  حق و حقیقت ، عقل  ومنطق و وجدان کاملا بیگانە شدەاند.

 

منبع: 
کانال تلگرامی رسمی ایشان
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: