گزارش اختصاصی ایران گلوبال از تجمع ده سازمان سیاسی و حقوق بشری در اسلو