میرحسین موسوی: تیراندازان نماینده حکومت دینی بودند و فرمانده کل‌شان ولی فقیه