درخواست رضا پهلوی از همه برای «آمادگی ملّی» در «رهبری دوران گذار»