حکومت اسلامی و جنگ مسلّحانه‌ی او بر علیه شهروندان کشور


همراه با درود فرستادنِ به روان پاک همه‌ی جان بر کفانِ ملّتِ بزرگِ ایران که بیشترین شان، ازنوباوگانِ جوانِ کشور بودند، ضمنِ همدردی با خانواده های آن جان برکفان ملت ، می دانیم که در سالهای آغازین پس از بلوای بهمن، همه‌ی چهره های به نام جنبش ملّی. احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، همراه با ترک شیوه‌ی مبارزات چریکی، حتّا هرگونه ای از اعدام های جنایی و سیاسی را ممنوع اعلام نمودند.

حکومت اسلامی و

جنگ مسلّحانه‌ی او بر علیه شهروندان کشور

انگشت مکن رنجه به در کوفتنِ کَس          تا کَس نکند رنجه به در کوفتنت مُشت    

همیهنان گرامی!

همراه با درود فرستادنِ  به روان پاک همه‌ی جان بر کفانِ ملّتِ بزرگِ ایران  که بیشترین شان، ازنوباوگانِ جوانِ کشور بودند،  ضمنِ همدردی با خانواده های آن جان برکفان ملت ، می دانیم که در سالهای آغازین پس از بلوای بهمن، همه‌ی چهره های به نام جنبش ملّی. احزاب و سازمانهای سیاسی ایران، همراه با ترک شیوه‌ی مبارزات چریکی، حتّا هرگونه ای از اعدام های جنایی و سیاسی را ممنوع اعلام نمودند. پس از آن نیز، حکومت دیکتاتوری و ایدئولوژیک دینی، دست به هر کشتاری که زد، هیچ یک از احزاب و سازمانهای سیاسی ایران به مبارزه‌ی مسلّحانه روی نیاوردند. بعدها نیز با وجودهمه‌ی آن کشتارهای گروهی ودسته جمعی خاورانی ازسوی رژیم و  سرکوبی وحشتناک جنبش بزرگ سبز، یعنی جنبشی بدون خشونت و تفنگ،  تا حدّ شلوارکشی از جوانان و مردان در زندانهای کهریزک،  به خاک و خون کشیدنِ جنبش بزرگ ملیونی بیش از یکسد شهرهای کشور، گلوله باران موشکی بر حزب دمکرات کردستان و کشتن بیش از ۱۵ نفر از بهترین اعضای آن حزب در بیرون از مرزها،  همه و همه، نشان دادند که ملّت ایران و نیروهای سیاسی جنبش ملّی آن، نه فقط در حرف بلکه در کردار، شعارمنشور حقوق بشر را پذیرفته اند. آنها با پیروی ازبند بند منشورجهانی حقوق بشر، از خود شکیبایی فراوان به خرج داده با وجود سرکوبی های دهشتناک از سوی رژیم سفّاک و خونخوار ملّایان، بازهم دست به اسلحه نبردند. امّا رژیم ملّایان، در آبانماه امسال، برعلیه شهروندانی که در تظاهراتی کاملا مسالمت آمیز بر خاسته بودند، دست به آنچنان کشتار نظامیِ مسلّحانه ای  زد که جهانی را لرزاند.

رژیم با این کشتارِهیتلری ضد شهروندان خود، در واقع، نهایتا مردم را هدایت می کند تا به آن بندهایی از حقوق بشر مراجعه نمایند که به آنها اجازه میدهد تا برای دفاع از خویش، در صورت تهاجم نظامی و مسلحانه‌ی یک رژیم دیکتاتوری بر علیه شهروندانش، دست به اسلحه ببرند و از جان وهستی خویش دفاع نمایند. پس برپایه‌ی چنین اجازه نامه ای ازمنشئورجهانی حقوق بشردیری نخواهد پایید که مردم نیز دردفاعِ از خود و هستی شان، دست به اسلحه ببرند.

رژیم ملّایان، برای پنهان کردن جنایاتِ خود، در کشتارِ بزرگ و بی همتای آبانماه، نخست همه‌ی دروازه های اگاه رسانی های جهانی را با بستن کامل اینترنت کشورجلوگیری کرده، سپس دست به آن کشتاری زد که جهانی را به اعتراض بر علیه خود واداشت. او در فاصله‌ی یک هفته، پیوسته به مردم معترض، که برعلیه جنایت های چهل ساله و غارت هستی شان، بپا خاسته بودند،  رو به رو و مستقیم دست به کشتار آنها زده بیش از ۶۰۰ نفر را با سلاح گرم کشته ، هزاران نفر را به زندانهای مخوف اعترافاتی کشانده و اجساد کشته شدگان را نیز به خانواده ها تحویل نداده از اجسادشان ملیونها تومان از والدین داغ دیده، بنام فدیه‌ی اسلامی دریافت کرده است. رژیم اسلامی، به این کشتارها بسنده نکرده درهمین هفته‌ی کشتار، ملّاها و ایدئولوگهای اسلامی مانند غیرملّایی ابوالفضل بهرامپور را به نام کارشناسان اسلامی و قرآنی آورده که تهدید بر بریدن دست و پای زندانیان آبانماه نموده می گویند:

 توبه کردن این زندانیان نیز ناروا بوده آنها را بلافاصله و بیدرنگ، بدون هیچ محاکمه و دادگاهی نخست، باید زجرداده شکنجه نموده، عذاب اسلامی روا داشته  و سپس، به بدترین شکلی در بازارعام، جلوی دیدگان مردم به دار آویخت تا عبرت دیگران باشند وهیچکس ازین پس، پای در

۲

 میدان دفاع ازحق و حقوق خویش ننماید. ویدیوی این گونه تحریکات خشونت آمیزتلویزیونی رژیم، علنا موجود است.

ملّایانِ خونخوار، با این کارکشتارها و تهدیدهای خشونت آمیزغیرانسانیِ قرون وسطایی خود، درواقع با دست و زبان و کردارِ خویش، اجازه نامه‌ی مبارزه‌ی مسلحانه‌ی مردم و احزاب و سازمانهای سیاسی کشور را صادر نموده اند. این خونخواران جنایت پیشه، با کشتار بی رحمانه‌ی مردم ایران در آبانماه،  به راستی دست جنایتاکارانی چون:هیتلر، موسیلنی، پاپادوپلس، سالازار، پینوشه و خود ملّا خمینی غدّاررا از پشت بسته اند. آنها میخواهند پس از این چشم غرّه رفتنِ در کشتار، جنبش ملّی خروشان کشور را با شکستی دایمی روبرو گردانند و مردم را به سکوتی دیگر وادارند تا همچون پینوشه‌ی خونخوار، چندین ده ساله دیگر به حکومت ننگین خود ادامه دهند.

من که خود جزو دستینه کنندگانِ " ترک مبارزات مسلّحانه بوده و هرنوع خونریزی را ضد بشری دانسته و حتّا بیش ازپانزده سال است که گوشتخواری از حیوانات را رها کرده و به گیاه خواری پرداخته ام"، پس از این جنایت رژیم و امضای خودش بر مبارزه‌ی مسلّحانه، اکنون چنین می اندیشم که ناچارا باید برای دفاع از خویش و با اجازه‌ی بندی از منشور جهانی حقوق بشر مانند خود آنها عمل کرد. ازین روچنین می اندیشیم که برای ادامه‌ی پیشبئردِ این مبارزه‌ی ملّی، نه برای انتقام گیری، بلکه برای جلوگیری از خون آشامی بیشتر، چنین کرداری را جایز بشماریم.

برای ادب کردن رژیم و جلادان خونریزش، برای به رکود نکشیدن مبارزه ای که هر بار رژیم، باکشتاری دهشتناک میخواهد آنرا به سکوت و بی عملی بکشاند، "مردم کردستان، بلوچستان ، اهواز، آزربایجان و  ترکمن صحرا" نیز باید همراه و همدل با نیروهای بپاخواسته‌ی شهری همیهنانشان، به خلع سلاح  پاسداران  در اطراف و اکناف این مرزها، بپردازند و  اتش خیزش های بزرگِ مردمی " جنبش سبز، دیماه و آبان " را گرم  نگهدارند و استراژی رژیم بنام  "سرکوب و سکوت" را درهم شکنند. مردم مراکز شهرهای  بزرگی مانند  تهران، اسپهان، شیراز، کرمان و خراسان نیز، برابر با کردار رژیم در کشتار ۶۸، به تعداد بیش ازپنجهزار، و نیز به شمارکشته شدگان "جنبش سبز، دیماه و آبان"، ملّایان حکومتی و پاسداران و بسیجی ها و لباس شخصی ها، را برابر با تایید بندی از اعلامیه‌ی حقوق بشر، آنچنان زیر مهمیز مبارزات خود  بگیرند و چنان  ترسی بزرگ و دهشتناک را بر آنها مستولی گردانند تا دیگر، دست به آنچنان کشتارهایی بر علیه فرزندانشان نزنند.

اکنون که جمهوری اسلامی با بستن دروزه های آگاهی جهانی،  کشتار رو در روی و م

ستقیم مردم معترض را با سلاح گرم آغاز کرده است در واقع خود، مبارزه ای مسلّحانه و رو در روی را بازگشایی کرده و میخواهد به مردم تحمیل کند.

پس ای ملّت بزرگ ایران! ای سازمانها و احزاب مردمی و ملّی کشور! پیش بسوی مبارزه‌ی دفاع ازخود بر پایه‌ی بند منشور جهانی حقوق بشر که رژیم خود، آنرا با "دست و ذهن، زبان و کردارخویش"، باز گشایی کرده است.

               با سپاس

                         ازیز دادیار و رسول کمال۳۰  نومبر۲۰۱۹

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: