ترامپ خواهان توجه رسانه ها به 'وضعیت وحشتناک' ایران شد