روایتی از کشتار در نیزار ماهشهر؛‌ هر که رفت، برنگشت