باز چین برندە است
12.12.2019 - 11:52
یکی از پیامدهای اعمال تحریمهای دولت ترامپ علیە ایران، غلتیدن بیشتر ایران بە دامان همکاری با کشورهائی مانند چین و روسیە است کە در صحنە جهانی رقیب ایالات متحدە محسوب می شوند.
 
طبق گزارشی کە روزنامە جهان صنعت درج کردەاست علاوە بر اینکە در سفر وزیر خارجە ایران بە چین در طی سال جاری میلادی، جمهوری اسلامی یک قرارداد همکاری استراتژیک بیست و پنج سالە با دولت چین امضا کردەاست، هم اکنون با فعال شدن شرکتهای چینی در میدان نفتی آزادگان جنوبی و فاز ١١ میدان گازی پارس جنوبی ما حتی بە سمت آن پیش می رویم کە فعالیتهای شرکتهای چینی در ایران از این هم گسترش بیشتری بیابند. لازم بە یادآوریست کە بازگشت و فعال شدن شرکتهای چینی درست بعد از خروج توتال از ایران در پی خروج آمریکا از برجام صورت می گیرد. این در حالیست کە در زمینە نظامی همکاری های ایران با چین و روسیە وارد ابعاد تازەای شدە تا جائیکە دست بە ایجا مانور مشترک دریائی در آبهای جنوبی ایران هم زدەاند.
 
روند دوری ایران از غرب، بویژە بعد از خروج آمریکا از برجام بی سابقە است. ایران بعنوان کشوری کە سیاست نە شرقی نە غربی داشت و از یک سیاست موازنەای پیروی می کرد، حال عملا بە شرق بیشتر نزدیک شدەاست و بە نظر نمی رسد در صورت عبور از شرایط سخت کنونی، از لحاظ ارتباطات اقتصادی خود بە همان ترتیبات قبل از خروج آمریکا از برجام بازگردد. اروپا کە بشدت در این مورد نگران است تلاش می کند کجدار و مریض وضعیت کنونی را بر سر پا نگەداشتە و بە بیانی دیگر آیندە نگری می کند، اما بی گمان بی عملی آن تاثیرات خاص خود را در آیندە بر روابط ایران با این قارە خواهد گذاشت.
 
آمریکا می خواهد جنگ با چین را ببرد و ایران در این حوزە از اهمیت والائی برای این کشور برخوردار است، اما بە نظر می رسد با اعمال فشارهای بی سابقە نە تنها چیزی عاید آمریکا و غرب نشدە بلکە هر روز بیشتر دولت چین برندە وضعیت موجود در ایران بودەاست.
 
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما