پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات بریتانیا، کناره‌گیری کوربین و پیروزی حزب ملی اسکاتلند