ظریف مذاکرات عربستان و قطر را «تحولی خوب» برای همه منطقه دانست