تریبون ایران: آغاز سال 2020 را به جهانیان شادباش می گوئیم

سال 2020 با آرزو و کوشش برای شناسائی و خشکاندن ریشه های آسیب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آغاز می شود و خواهان جهانی فازغ از جنگ، فقر، بیکاری، تبعیض، خرافات، جهالت، استبداد، تفرقه و بی عدالتی هستیم.

آغاز سال 2020 را به جهانیان شادباش می گوئیم

 

جامعه انسانی چون دریائی ست که گرم و سرد، پاک یا آلوده بودن آن، بر سرنوشت موجودات آن تاثیر مستقیم دارد. انسان در یک فرایند تاریخی توانست از موجود ناتوان در برابر طبیعت، به غول خودآگاه و تاثیرگذار تکامل یابد. ساکنان دوران کنونی زمین در جهان خودساخته سرمایه داری، بشدت بهم تنیده و همسرنوشت شده اند.

سال های زندگی بهم تنیده و همسرنوشت انسان امروز، متاثر از هر خیر و شری خواهد شد که روی کره زمین رخ دهد. آغاز سال نو مسیحی، جشن سپری شدن کهنه و استقبال از سال نو است. مبارک باد!

امروز آخرین روز 2019 می باشد و فردا بخش بزرگی از همسرنوشت های ما در جهان، گام در سال 2020 می گذارند. تلخی ها و دردهای 2019 تاثیرات عمیقی بر روح و جان بخشی از بشریت گذاشت.

در آستانه هر سال نو، دستاوردها، آسیب ها و چرائی آنها توسط کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بررسی و نقد می شوند تا خون تازه بر پیکر سازندگان فردای بهتر جاری گردد.

سال 2020 را با آرزو و کوشش برای شناسائی و خشکاندن ریشه های آسیب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آغاز می شود و خواهان جهانی فازغ از جنگ، فقر، بیکاری، تبعیض، خرافات، جهالت، استبداد، تفرقه و بی عدالتی هستیم.

در قسمتی از این کره زمین، کشوری به قدمت تاریخ بشر ایستاده است. کشوری که در قرن بیست و یکم، به گروگان مرده های 1400 ساله از گور برخاسته درآمده و مردمان آن نیاز به کمک برای رهائی دارند.

این کشور ایران ماست و چشم انتظار بپاخاستن فرزندان خود و همدلی جهانیان برای پایان دادن به حکومت اسلامی است. در پایان سال 2019، مردم در ایران با قیام خود کوشش کردند تا لکه ننگ حکومت اسلامی را از ایرانزمین پاک کنند. جامعه ایران نشان داد که از آنچنان بلوغی برخوردار شده که نه تنها مصمم است که حکومت اسلامی را به زباله دان تاریخ بفرستد، بلکه هیچ شکل سیاسی و فرهنگی از بقایای نظام های پیشاسرمایه داری را تحمل نخواهد کرد و استقرار آزادی، داد، دمکراسی، لائیسیته و جمهوریت در ایران اجتناب ناپذیر شده است.

«تریبون ایران» آغاز سال 2020 را به جهانیان شادباش گفته و کوشش می کند پژواک قیام مردم ایران برای استقرار نظام مبتنی بر خودمدیریتی شهروندی سوسیال و لائیک دمکراتیک (جمهوری ایران) باشد.

تارنمای تریبون ایران

31.12.2020

 
 
منبع: 
تریبون ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: