یک مقام سازمان ملل، بریتانیا و آمریکا را به شکنجه « آسانژ» و «منینگ» متهم کرده است