موشک نان نمی شود
09.01.2020 - 11:06

سردار حسین دهقان مشاور نظامی خامنەای در مصاحبەای با شبکە دو، قبل از حملە موشکی جمهوری اسلامی بە پایگاههای آمریکا در عراق گفت کە "اگر بە جنایات آمریکا پاسخ دادەنشود هر روز باید نگران باشیم."

و حملە صورت گرفت. در واقع اقدام جمهوری اسلامی در حملە بە پایگاههای آمریکا برای جلوگیری از افزودەشدن فاکتور عملیات نظامی موردی، در کنار فشارها و محاصرە شدید اقتصادی توسط ایالات متحدە آمریکا بود.

از طرف دیگر برخورد دولت ترامپ بە موشک پراکنی ایران نشان داد کە این کشور اساسا بدنبال مذاکرە با ایران است، و جنگ در اولویتهای آن قرار ندارد. ترامپ محاصرە اقتصادی را برای تضعیف ایران و کنترل آن در آیندە کافی می داند و معتقداست کە می توان با تداوم آن جمهوری اسلامی را در مسیر بلندپروازی های منطقەای خود فلج کند. ترامپ، فعلا جنگ را بی مورد می داند، اما این مانع از آن نمی شود کە در مواردی دست بە عملیاتهائی موردی نزند، عملیاتهائی کە می توانند، علیرغم جواب موشکی ایران، ادامە داشتەباشند. بە این ترتیب ما وارد فاز جدیدی از زدوخوردهای نظامی موردی و محدود در روابط ایران و آمریکا شدەایم کە بشدت خطرناک است. زیرا در صورت انتخاب مجدد ترامپ در سال آیندە معلوم نیست روند آن بە کجا خواهدکشید.

در مورد عکس العمل موشکی جمهوری اسلامی هم باید گفت کە این عملیات نظامی، بر وجهە آن افزود و بەوضوح قدرقدرتی ایالات متحدە را بە چالش کشید. ترامپ با اعمال نسنجیدە خود، هیبتی دیگر بە این نظام بخشید و در مقابل ضعف کشور خود را بە نمایش گذاشت. تغییری کە گمان نمی رفت تیم ترامپ اساسا در روند تحولات منطقە انتظار آن را داشت. سرنگونی پهباد آمریکائی کە در حوزە مرزهای ملی کشور قرار داشت با زدن پایگاهائی کە در خاک یک کشور خارجی قرار دارند، در کل دو موضوع بشدت غیر قابل مقایسەاند.

بنابراین جمهوری اسلامی علیرغم ضعف اقتصادی و مالی، اما در بعد نظامی قد برکشید و این در شرایط فعلی دستاورد مهمی برایش محسوب می شود، دستاوردی کە می تواند مقاومت یک سال آیندە را تا انتخابات آیندە ریاست جمهوری در ایالات متحدە برایش تضمین کند. حتی بدون واهمەای چندان از خیزشهای مردم، زیرا کە شرایط بشدت جنگی شدەاست. واقعیت این است کە برخورد نظامی اخیر منجر بە تغییر فضای روانی هم در داخل و هم در منطقە بە نفع رژیم شدەاست.

اما مشکلات کماکان موجوداند. هنوز سیاست خارجی ایران و شرایط کشور از سیاستهای نابخردانە دشمنی با آمریکا و اسرائیل رنج می برند و تاوان آن را مردم پس می دهند. اتفاقات اخیر از لحاظ دامنە تاثیراتشان محدوداند، و نمی توانند منجر بە تحولی اساسی در زندگی مردم کشور شوند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما