آمریکا به تیم تحقیق می‌پیوندد، خوانش جعبه سیاه «یکی دو ماه» طول می‌کشد