هفته هنر و فرهنگ؛ نومیدان و برف، 'تا بازدمی ممکن شود'