گفنگو با محمدحسین صدیق یزدچی: آینده ایران چگونه ساخته می شود؟

گفت و گوی کیانوش توکلی با فیلسوف ایرانی
ویژگی‌های ساختاری مفهوم «شهروند» را به اشاره بنویسم تا ‏خواننده نسبت به معنای آن درک روشنی داشته باشد.

۱ـ «شهروند» کسی ست که بر مبنای اراده یا ‏خواست عقل‌مدار و آزاد خود، آزاد از هر گونه بینش یا نظامی دینی یا ایدئولوژیک، در زندگی ‏سیاسی کشور خود حضور و دخالت آگاهانه دارد.
۲ـ «شهروند» کسی ست که همراه شهروندان دیگر ‏در پدید آوردن یا نهادن «قانون» [قانون برآمده از درک عقلی و تجربی، آزادانه و بدون دخالت هر ‏نوع قیّم، مثل باورها یا اعتقادات دینی، نفوذ هویّت‌ها یا شخصّیت‌های قدسی مدار و.

ویژگی‌های ساختاری مفهوم «شهروند» را به اشاره بنویسم تا ‏خواننده نسبت به معنای آن درک روشنی داشته باشد.

۱ـ «شهروند» کسی ست که بر مبنای اراده یا ‏خواست عقل‌مدار و آزاد خود، آزاد از هر گونه بینش یا نظامی دینی یا ایدئولوژیک، در زندگی ‏سیاسی کشور خود حضور و دخالت آگاهانه دارد.
۲ـ «شهروند» کسی ست که همراه شهروندان دیگر ‏در پدید آوردن یا نهادن «قانون» [قانون برآمده از درک عقلی و تجربی، آزادانه و بدون دخالت هر ‏نوع قیّم، مثل باورها یا اعتقادات دینی، نفوذ هویّت‌ها یا شخصّیت‌های قدسی مدار و......] شرکت ‏دارد.
۳ـ «شهروند» کسی ست که آزادانه و در امنیّت انتخاب می‌کند و آزادانه و در امنیّت انتخاب می‌شود.
۴- «شهروند» کسی ست که چون در پیدایش قانون شرکت دارد، به ضرورت ِچنین ‏مشارکتی باید از آن اطاعت کند.

به سخنی شهروندان جامعه‌ای اینگونه فقط تحت سیطرهء ‏‏«قانون»، قانون برآمده از اراده‌ی خرد بنیاد جمعی خواهند بود. جامعه‌ای که اعضاء آن شهروندان ‏جامعه نامیده شوند جامعه‌ای «سیویل» یا «مدنی» نامیده می‌شود. مجموعه‌ای اینگونه از ‏شهروندان جامعه ضمن تحقّق حقوق شهروندی شان، باری به «ملّت» ارتقاء می‌یابند

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: