جوان سازی و نیروهای نظامی
06.02.2020 - 12:42

خامنەای با اصرار تمام و در دفاع تمام قد از خط شورای نگهبان در رد صلاحیت اصلاح طلبان و با طرح ایدە 'جوان سازی' بە پیشواز تدارک روندی می رود کە در آن قرار است جوانهای متصف بە مومن، انقلابی و با روحیە جهادی وارد ارگانهای قدرت در سیستم جمهوری اسلامی بشوند. در چنین روندی حتی نیروهای اصولگرای پیر و پا بە سن گذاشتە هم باید کم کم بە کناری روند و بافت قدرت سیاسی در کشور، نسل نوینی از اصولگراها را بخود جلب کنند کە بر اساس جهانبینی و تئوریهای رهبر بە ادارە کشور در آیندە بپردازند.

اما این نسل جوان مومن و انقلابی و دارای روحیە جهادی چە کسانی هستند؟ علاوە بر امثال مجتبی خامنەای، بعنوان نیروئی از بطن دستگاە رهبری، اساسا این نسل مورد ادعای رهبر نظام، ریشە در نیروهای سپاە دارد. نیروهای نظامی بر اساس منطق درونی خود کە عمدتا باید نیروئی جوان باشند، متعهدترین بخش نظام بشمار می آیند و بنابراین در آیندە ما شاهد راندن بیشتر نیروهای سپاهی و متصل بە سپاە بە درون ارگانهای سیاسی کشور خواهیم بود.

اما تجربە نشان دادەاست کە نیروهای سپاە هم از لحاظ گرایش سیاسی خود نیروهائی همدست نیستند و متاثر از اوضاع سیاسی روز دارای کنش های متفاوتی اند. ولی سیاست های تعرضی ترامپ شرایطی را فراهم کردەاست کە در اوضاع تعارضهای سفت و سخت با جهان خارج بتوان از طریق ساختار بلە قربان گوی نظامی، نیروئی تربیت کرد و بە ساختار قدرت راند کە نسبت بە دیگر نیروهای سیاسی از امکان وارفتگی سیاسی و ایدەئولوژیکی کمتری برخوردار باشند.

اگر نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب بە علت بافی سیاسی و مدنی (غیر نظامی) خود در معرض طوفان تغییرات و تاثیرات سیاسی و فکری هستند و رفتار و گفتار آنها برای هستە اصلی قدرت غیرقابل پیش بینی، اما نیروهای منتسب بە ساختار نظامی از چنین روندهای بمراتب فاصلە بیشتری دارند. نیروئی کە در بطن یک ساختار نظامی پروردە شدەباشد و با گل جمال امتیازات و رانتهای مختلف هم مزین شدەباشد، ظرفیت تعهد بیشتری از خود نشان خواهد داد.

بنابراین منطقا ما در آیندە در زیر نام جوان سازی شاهد قدرت گیری بیشتر سپاە و نیروهای امنیتی در بخشهای سیاسی و اقتصادی قدرت خواهیم بود.

 بە درازای عمر جمهوری اسلامی، نیروهای خط امام بە اصلاح طلبان تغییر ماهیت دادند، از دل اصولگرایان جناحهای میانی و اعتدال طلب سر بیرون آوردند و سرانجام دردانەهائی مانند احمدی نژاد همە آبشان با رهبر بە یک جوی نرفت. با این حساب آیا می توان حساب ویژەای هم روی همین جوان سازی مورد نظر رهبر در آیندە باز کرد؟

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما