خامنه ای به دنبال نبرد مسلحانه مستقیم با آمریکا در منطقه است