ویروس «کرونا» و افت مصرف نفت برای نخستین بار در یک دهه گذشته