ادبیات ایران در سال ۱۳۹۸؛ فیل در تاریکی، کرونا در خاموشی