نامه‌اى سرگشاده‌ به شاھزاده رضا پهلویجناب آقاى پھلوى، با احترام و ضمن ھمراھى با یک دقیقه سکوت شما به یاد جان باختگان کشور در هنگام تحویل سال، بر همه‌ی آن‌هایی که جانشان را به سبب جنايات رژيم حاکم از دست داده‌اند درود می‌فرستيم: معترضان آبان ماه، کولبران کورد و سوختبران بلوچ، قربانيان ھواپيماى اوکراينى، پزشکان و پرستاران از جان گذشته در مصاف با فاجعه‌ی

نامه‌اى سرگشاده‌ به شاھزاده رضا پهلوی

جناب آقاى پھلوى، با احترام و ضمن ھمراھى با یک دقیقه سکوت شما به یاد جان باختگان کشور در هنگام تحویل سال، بر همه‌ی آن‌هایی که جانشان را به سبب جنايات رژيم حاکم از دست داده‌اند درود می‌فرستيم: معترضان آبان ماه، کولبران کورد و سوختبران بلوچ، قربانيان ھواپيماى اوکراينى، پزشکان و پرستاران از جان گذشته در مصاف با فاجعه‌ی انسانى کرونا و دیگر قربانیان آن و....
جناب آقاى پھلوى، در پیام ویدئویی‌ای که به مناسبت نوروز ۹۹ ضبط نموده بودید، در کنار دیگر مصائب رفته بر مردم ایران در سال ۹۸، صحبت از "سیل سیستان" به میان آورده‌ايد!
طبق آنچه در خبرها منعکس شده است منطقه‌ی سیستان در استان "سيستان و بلوچستان" دچار رنج‌های زیست محیطی ناشی از خشکيدگى درياچه‌ی ھامون و غلظت بالای ریزگردها بوده است نه خسارات ناشى از سیل. به کار بردن واژه‌ی سیستان به جاى مناطق سیل زده‌‌ی جنوب بلوچستان که کم و بیش ۹۰۰ کیلومتر با منطقه‌ی سیستان فاصله دارند، نشان از بينشى تفرقه افکنانه و جانبدارانه دارد.

جناب آقای پهلوی شما همواره دعوت به ھمبستگی، اتحاد و یکپارچگی مردمان گوناگون ایران نموده‌اید، اما آنچه در پیام شما مبنی بر انکار نام "بلوچستان" بود، خلاف آن ھدفی است که دنبال می‌کنید. متأسفانه شما با مشاوران مغرضی سر و کار دارید که عامدانه در پی تقویت سیاست‌ھای تفرقه افکنانه‌ی رژیم منحوس جمهوری اسلامی ھستند. آنچه روشن است مشاوران شما در جھت پيشبرد این اھداف از شما به عنوان مبلّغ سياست‌های تفرقه افکنانه‌ی موجود در ايران بھره برده‌اند.

حذف نام "بلوچستان" از نقشه‌ی ایران و جایگزین نمودن آن با "سیستان"، سیاستی است که ھم‌اکنون پیگیرانه توسط نظام حاکم و اندک عوامل ولايتمدار بومى آن در آنجا به پیش برده می‌شود، اما با مقاومت و جنبشى يکپارچه از ھمه‌ی اقشار ملت بلوچ ایران رو به رو گشته و موقتاً عقب نشينى نموده‌اند.

لازم است چنین مشاوران بداندیشی دريابند که ملتی که توانسته است نزدیک به یک قرن با تمام بی‌مھری‌ھا و سیاست‌ھای ظالمانه‌ای چون ھمانند سازی اجباری که نوعی نسل کشی آرام از سوی حکومت‌ھای ویرانگر تماميتخواه مرکزی ايران بوده است مقاومت کند، ھرگز از میراث‌ھای تاریخی پیشینیان خود بشمول سرزمین تاریخی بلوچستان، زبان بلوچى و فرھنگ و ھنر مردمى‌اش دست نخواهد کشید.

جناب پهلوی حکومت‌های مرکزگرای یکصد سال گذشته‌ی ايران همواره در پی پاره پاره کردن بلوچستان، عقب مانده نگه داشتن و تغییر نام آن بوده‌اند.
متأسفانه، پس از آنکه مقاومت ملت بلوچ در برابر دسیسه‌های استعمار انگلیس که به دنبال تسخير کل بلوچستان بود درھم شکست، فرماندهان انگلیسی در سال ۱۸۷۰ با ایجاد دو خط مرزی موسوم به "گلداسمیتGoldsmith Line " و "دیوراندDurand Line " اقدام به تقسیم بلوچستان به سه قسمت انگلیسی، ایرانی و افغانی نمودند و از آن پس همواره رویکرد دولت‌ھاى مرکزی ايران به بلوچستان استعمارگرایانه بوده است.

جھت اطلاع جنابعالى، "سیستان" قسمتی از استان "سیستان و بلوچستان" کنونى می‌باشد. اين استان در دوره‌ی حاکميت قاجار "ایالت بلوچستان" نام داشته است. در دوران حکومت رضا شاه پهلوی، مناطق وسیعی از آن جدا و سخاوتمندانه به استان‌های هرمزگان، کرمان و خراسان الحاق گردیده‌اند. حکومت پهلوی آنچه را که از "ایالت بلوچستان" باقی مانده بود، استان "بلوچستان و سیستان" نامید. نامی که با روی کار آمدن نظام ولايت فقيه به استان "سیستان و بلوچستان" تعییر یافت و ھم‌اکنون چند سالی است که رژیم حاکم با همکاری اندک مزدوران ولايتمدار بومى‌اش در منطقه‌ی "سيستان" به صورت سیستماتیک سعی در حذف نام "بلوچستان" از نقشه‌ی جغرافيايى ايران با تقسيم آن به سه استان "سيستان"، "ولايت" و "مکران" دارند. نمود این سیاست را می‌توان به وضوح در حذف نام بلوچستان از مواد درسی، برنامه‌های صدا و سیما، سربرگ‌های اداری و تبليغات سوء مشاوران شما و سوء استفاده آن‌ها از موقعيت جنابعالى مشاهده نمود.

به لحاظ تاریخی مردم بلوچ بومیان منطقه‌ی "سیستان" کنونى بوده‌اند که خود قبلا قسمتی از ایالت "بلوچستان" بوده است و کسانى که اکنون به عنوان "زابُلى" از آن‌ھا یاد می‌شود، نوادگان مهاجران کشاورزى می‌باشند که خاندان عَلَم پس از تصرف زمین‌های کشاورزى مردم بلوچ‌ در اطراف رود ھيرمند و درياچه‌ی ھامون و ضمیمه نمودن آن‌ها به املاک خانواده‌ی خود، از جنوب خراسان جهت کار در همان زمین‌ها گُسيل داشت که در آنجا ماندگار شدند. در زمان حکومت رضا شاه دھستان "حسين آباد" به "زابُل" و آن منطقه‌ که به لحاظ تاریخی "سرحدّ" ناميده می‌شد، به "سيستان" تغيير نام يافت. مردم بلوچ و مردم زابُلى در منطقه‌ی سيستان از نظر فرھنگى در ھم تنيده‌ و با احساس يگانگى‌شان سمبل ھمزيستى مسالمت آميز بى‌نظيرى در گذشته بوده‌اند. بطور یقین مردم بلوچستان حساب مردم زابُلی سیستان را از آن اقلیت ناچیز ولایت مدار زابُلى که آلت دست شوونیزم حاکم گشته و ھمواره در پی ایجاد تفرقه‌ ميان بلوچ و زابلى بوده‌اند جدا می‌دانند.

جناب آقای پهلوی، شما با وقوف بر پیشینه‌ی تاریخی، فرهنگی و سرزمینی مردمانِ گوناگونِ موزاییکِ ایران، و حساسیت‌های تاريخى‌شان، به درستى در پی ایجاد همبستگی ميان مردمان ايران در این برهه‌ی حساس تاريخى می‌باشید، اما اتحاد و ھمبستگی که به عنوان پيش شرط موفقیت در گذر از این نظام ویرانگر است، محقق نخواهد شد مگر با باور و احترام به آنچه که مردمان ھر منطقه به لحاظ تاریخی هویت خود می‌دانند و اِعمال حق حاکمیت آن‌ها بر سرزمین‌های تاریخی‌شان.
لذا از شما به عنوان شخصيتى تأثير گذار در برهه‌ی پر آشوب کنونى، انتظار می‌رود با اصلاح این قسمت از پیامتان و ذکر نام بلوچستان در ارتباط با سیل ۹۸ همدلی خود را با مردم بلوچستان نشان داده و سیاست‌های کج اندیشان استبداد طلب را که در پی ایجاد فاصله میان شما و مردم بلوچ هستند نقش بر آب نمایید.

شوراى مرکزى حزب مردم بلوچستان
بیست و نهم اسفند ۱۳۹۸

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: