آینده ومنافع عمومی ایران درکدام بلوک جهانی قابل تامین است

فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو در باره « آینده و منافع عمومی ایران در کدام بلوک بندی جهانی قابل تامین است » که  درتاریخ 19 ژوئن ضبط شد که در ان  شرکت کنندگان به طرح و بحث در این باره پرداختند که هم اینک در اختیار همگان قرار می گیرد:

انتشار از: