مدیریت اضطراب در شرایط کنونی

- خطرناکتر از کرونا، اضطراب ناشی از شرایط موجود است که سیستم دفاعی بدن را مختل می کند و پی آمدهای بسیار جدی خواهد داشت.
- بدن ما یک سیستم دفاعی مقابله با مضرات اضطراب دارد که با کمک به دیگران شارژ میشود .
- خطرناکتر از کرونا، اضطراب ناشی از شرایط موجود است که سیستم دفاعی بدن را مختل می کند و پی آمدهای بسیار جدی خواهد داشت.

- بدن ما یک سیستم دفاعی مقابله با مضرات اضطراب دارد که با کمک به دیگران شارژ میشود .

برگرفته از: 
https://bepish.org/node/3386?fbclid=IwAR3BqBVUL-Yk5u38MCXGVaNDru5_IWF0hWRDbzkNd6R_3riYODm2oM5H6aM
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: