سیاست سنتی هویج و چماق آمریکا، این بار برای افغانستان